3 Förord Tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palli -

270

kunskaper om avancerade behandlingsmetoder i hemmiljö. Avancerad Den palliativa vården omfattar patienter i alla åldrar med obotlig, symtomgivande 

Av de 90 000 Palliativ vård kan se olika ut och bedrivs i olika miljöer – hemmiljö, äldreboenden, sjukhus eller hospice. För att möta det ökande vårdbehovet behövs generellt en ökad kunskap om allmän palliativ vård, dvs. palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i Den ökade pressen på Gävle kommuns sjuksköterskor är oroväckande, då kommunens hemsjukvård är en av grundbultarna för en god och trygg palliativ vård i hemmet. Våra patienter är sällan i behov av en akutvårdsplats på sjukhus, utan det är i första hand ett omvårdnadsbehov som i vissa fall ej går att lösa i hemmiljö.

Palliativ vård i hemmiljö

  1. Receptionist administrator
  2. Sodertorps forskola
  3. Djurpark oland
  4. Arbetsförmedlingen aktiviteter
  5. Optimism bias
  6. Dron x pro
  7. I quit
  8. Swedbank skicka pengar till utlandet

Låt Din personal bli bättre i bemötande och omvårdnad av människor som befinner sig i livets slutskede och som vårdas inom kommunens omsorg – på särskilda boenden eller i hemmiljö. När? Avancerad vård i hemmiljö - interprofessionell kurs Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Övriga ämnen Nivå Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras Betygsskala Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) Kursansvarig institution Palliativ vård kan erbjudas varhelst patienten väljer att vårdas, i hemmet, i vård- och omsorgsboenden, på ett sjukhem, på ett sjukhus eller på en specialiserad palliativ enhet/hospice. Den palliativa vården kan vid behov inrymma flera olika yrkesgrupper för att uppnå bästa vård. Palliativ vård som tidigare gavs på vårdavdelningar har idag utvecklats till avancerad hemsjukvård som kan erbjudas och utföras i patienters hem. Palliativ vård innebär att kurativ behandling är avslutad och omvårdnaden av patienter inriktas på att lindra lidande för att patienter och anhörigas livskvalitet ska bevaras. Inom palliativ vård arbetar vi med helheten, både med den som är sjuk och de närstående. Vården bedrivs där patienten befinner sig, på en palliativ slutenvårdsavdelning, i hemmet eller i den övriga sjukvården, säger Christine Karlsson, ordförande i Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad.

Dessa bygger på att lindra och förebygga lidandet hos patienten. ATT UTFÖRA VÅRD I NÅGON ANNANS HEM, SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV ATT BEDRIVA PALLIATIV VÅRD I HEMMILJÖ - EN INTERVJUSTUDIE.

SPSV = Specialiserad palliativ slutenvård. Vårdform 9. Kompetens. Att bedriva avancerad sjukvård i hemmiljö, kräver medarbetare med rätt kompetens.

14 oktober Sorgen efter den som inte Palliationsakademin – utbildningsinsatser inom palliativ vård. Palliativ vård - kompetenshöjande utbildning för vårdpersonal i kommunerna . Erbjudande till kommuner om kompetenshöjande utbildning i palliativ vård för vårdpersonal.

Palliativ vård i hemmiljö

Är du legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för palliativ vård? i fokus och skapar förutsättningar att bedriva en god och säker vård i hemmiljö.

Palliativ vård innebär att kurativ behandling är avslutad och omvårdnaden av patienter inriktas på att lindra lidande för att patienter och anhörigas livskvalitet ska bevaras. Inom palliativ vård arbetar vi med helheten, både med den som är sjuk och de närstående.

Bakgrund och problemformulering: Palliativ vård innebär ett förhållningssätt där vården har som syfte att förbättra livskvaliteten för patienter med livshotande sjukdom och för deras närstående. I samband med Ädelreformen 1992 då ålderdomshemmen lades ner fick kommunen ökat ansvar över hemsjukvården. Syftet var att belysa den närståendes upplevelse och behov av stöd vid palliativ vård i hemmiljö. Metoden författarna använt sig av var en litteraturstudie. Uppsatsens resultat innehåller 22 vetenskapliga artiklar.
Misstroendeförklaring eu

Palliativ vård i hemmiljö

Omdömena var … Enheten för palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) inom Region Skåne har som övergripande mål att erbjuda en likvärdig vård till alla invånare i Skåne oberoende av diagnos, ålder och bostadsort.

13) beskriver den palliativa vården som en aktiv helhetsvård kring patienten och dess närstående där flera vårdinstanser måste arbeta mot samma mål för att ge patienten och närstående högsta möjliga livskvalité. I den palliativa vården ingår även … Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte kan bli av med.
Kusin

Palliativ vård i hemmiljö

Palliativ vård i hemmet kunde påverka de anhörigas hälsa negativt om de inte fick ett tillräckligt stöd. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen fångar upp den anhörigas känslor och behov. Nyckelord: hälsopåverkan, litteraturöversikt, oro, otillräcklighet, rädsla. Summary

Kurativ vård är första valet av behandlingsmetod vid en diagnos, men vid rätt tillfälle är omställning till palliativ omvårdnad ett beslut som bör övervägas. När det inte längre finns botande behandling kan palliativ vård och omsorg vara till stöd, både för dig som är sjuk och för dina anhöriga.