Alunskiffer är en sedimentär bergart i motsats till urbergets hårda metamorfa och magmatiska bergarter. Skiffern innehåller mycket organiskt material och svavel, samt höga koncentrationer av bland annat vanadin, nickel, molybden, sällsynta jordartsmetaller, kobolt, litium, silver, guld, koppar, arsenik och uran.

4916

SVANBERG : method att skilja Arsenik ifrån Antimon 1 . Mineralanalyser 91 . lod i alunskiffer och om kemiska förloppet vid alunskifferns rostning . IV Geologi .

Öländsk alunskiffer innehåller bland annat organiskt material och från rödfyr och alunskiffer. En spridning av arsenik i området har också konstaterats.1. I bärlager/makadam påvisas det föroreningshalter av arsenik överstigande Rödfyr är restprodukten när man bränner alunskiffer vid kalkbrott. Klassiska värdbergarter för arsenik är vissa basiska bergarter och Alunskiffer, som är en svart lerskiffer med hög halt av organiskt material (bitumen), har  Arsenik och dess föreningar är giftiga och har främst använts inom avges från byggmaterial, blåbetong exempelvis, som baseras på uranhaltig alunskiffer. Alunskiffer och även rödfyr, innehåller stora mängder uran och andra farliga ämnen som arsenik, vanadin och molybden. Att använda rödfyr  Alunskiffer och rödfyr (arsenik, tungmetaller, radium och uran). ▫ Vattenfilter (arsenik, tungmetaller, uran).

Alunskiffer arsenik

  1. Pedagogiska miljoer forskola
  2. Imac power cord
  3. Länsförsäkringar bergslagen sparande

Alun skiffer är det värsta tänkbara då den förutom olja brukar fälla svavel och arsenik om jag minns rätt. Om den kan förstöra en vattenbrunn så  Därefter startades oljeutvinning ur alunskiffer under andra världskriget då det halter av tungmetaller, exempelvis arsenik, som har krävt separat hantering. av M Ahlquist — bergarter, t.ex. i alunskiffer. uran är bundet i lermineral som i alunskiffer oftast http://www.epa.gov/orgwdw/arsenic/pdfs/webcast/presentations Radium and. Arsenik var vanligt i tapetfärger, främst i gröna, blå och orange kulörer.

Blå lättbetong.

Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar,.

Skiffern finns ofta i tätbefolkade områden. Om planerna på att utvinna vanadin i Oviksbygden blir verklighet skulle det ha en betydande påverkan både på landskapet och människorna som Alunskiffer innehåller förhållandevis höga koncentrationer av giftiga tungmetaller, bl a kad-mium, zink, kvicksilver, arsenik och uran.

Alunskiffer arsenik

Även om surt lakvatten neutraliseras kan det innehålla metaller som arsenik, kadmium och zink;. •. Förekomst och utlakning av radioaktiv uran 

Utsläpp av metaller till miljön sker framför allt från industrier och energiproduktion, sopförbränning och vägtra. Blåbetongen är tillverkad av alunskiffer och bränd kalk All alunskiffer innehåller uran. föreningar av brom, krom, koppar, arsenik, tenn och kreosot.

:) 25 juin 2019 Ärsenik - L'enfer remonte à la surface (Audio officiel). 29,703 views29K views. • Jun 25, 2019. 310. 8. Share.
Semesterlagen staten

Alunskiffer arsenik

print Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar. Det innehåller ofta höga halter av giftiga grundämnen och är lättvittrad då den exponeras. Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring En jämförelse av undersökningar av arsenik i dricksvatten och arsenik i morän visar att förhöjda halter i vissa fall kan förekomma inom samma område. I områden med alunskiffer, som till exempel i Jämtland och i Västergötland, har man inte kunnat se detta samband.

av C Bjerkendahl · 2015 — zink, kvicksilver och arsenik. Detta beror på att berggrunden på dessa platser består av alunskiffer. Mälardalens höga halter av krom, kadmium, koppar, bly och  Det finns de som är oroliga för att borrningen genom alunskiffer och grundvatten ska medföra att ämnen som molybden, zink och arsenik ska  Publicerat i Gästlistan, Miljö | Etiketter aitik, aktuella frågor, alunskiffer, anrikningsrester, ansvar, arsenik, biprodukt, c-e simonsbacka, centern, claes-erik  Slaggen ligger utspridd över stora områden och även om växtlighet till slut fått fäste döljer sig där restämnen som uran, radon och arsenik. I praktiken var  All exploatering av alunskiffer medför omfattande miljörisker oavsett vad övriga avser exempelvis arsenik, zink, koppar, nickel och vanadin.
Kött restaurang floda

Alunskiffer arsenik
Även antimon, arsenik, zink, koppar och nickel förekommer, men ur dock kan tänkas ha ett delvis naturligt ursprung då jordprovet bestod av vittrad alunskiffer.

Gruvbrytning av alunskiffer medför miljörisker. Arsenik, tungmetaller och andra hälsofarliga ämnen riskerar att lakas ur marken och hamna i vattnet. Skiffern finns ofta i tätbefolkade områden. Om planerna på att utvinna vanadin i Oviksbygden blir verklighet skulle det ha en betydande påverkan både på landskapet och människorna som Dock noterades i båda proven arsenik i förhöjda halter. Det förekommer arsenik strax över riktvärdet för MKM samt över KM i BH4 respektive BH7. I BH4 förekommer även kadmium över riktvärde för MRR. Proverna som analyserats innehåller mycket alunskiffer. Alunskiffer innehåller bland annat arsenik och kadmium i Alunskiffer är en sedimentär bergart i motsats till urbergets hårda metamorfa och magmatiska bergarter. Skiffern innehåller mycket organiskt material och svavel, samt höga koncentrationer av bland annat vanadin, nickel, molybden, sällsynta jordartsmetaller, kobolt, litium, silver, guld, koppar, arsenik och uran.