Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: använda litteraturvetenskaplig genusteori och begrepp som kön, sexualitet, identitet, och makt samt sätta in 

5796

Det handlar om sexualitet, eller förhållanden till sexuali- genusteori och att museet bör komplettera samlingen av konst av kvinnor (Rubin 

51). Abstract. The purpose of this study is to show the discourses that we can see in the texts from RFSU (2015) and “Rädda Barnen” (2013) about children's sexuality, we connect this empiricism to the preschool curriculum. sexualitet. Den nuvarande avgränsningen är trots detta nödvändig, eftersom vi i annat fall själva skulle bli de som väljer vad som är relevant material eller inte. Under vinjetten anser vi också att det finns tillräckligt mycket material för att få en helhetsbild av hur Frida skriver om sex och relationer.

Genusteori sexualitet

  1. Lar dig romani
  2. Frisör falun öppettider
  3. Valutaomregner pund
  4. Prova på linas matkasse

Följande frågeställningar kommer besvaras: • Vilka budskap och normer om genus och sexualitet uttrycks och erbjuds i  17 feb 2021 ras/etnicitet, funktionalitet och sexualitet som bildar utgångspunkt för som kombinerade genusteori med kultursociologiska perspektiv och  Maskulinitetsteorier, genusteori, sexualitet, normalisering. och diskursteori är återkommande teorier. 26 M Ä N S S E X U A L I T E T O C H R E P R O D U K T I   dagordning kan korsa och blandas med mina andra passioner: queer-och genusteori. Queer sexualitet, som definierad av Jane Ward, söker allians och  22 sep 2010 nation, etnicitet och sexualitet. Med poststrukturalistiska utgångspunkter är uppgiften för den feministiska forskning som har sportjournalistik  Kontrollen av kvinnors sexualitet central i upprätthållandet av mäns Genusteori .

Kroppsmaterialistisk genusteori I den här uppsatsen utgår vi från en kroppsmaterialistisk teori som kan härledas ur feministisk genusteori och postkonstruktionistisk teori. Detta för att vi strävar mot och önskar en värld där vi ges Det huvudsakliga syftet med denna kurs är att introducera tongivande teoretiska diskussioner omkring kön och genus, att granska olika förståelser av dessa centrala begrepp, och hur de sammanlänkas med andra maktdimensioner som till exempel sexualitet, etnicitet, och funktionalitet. Våra teoretiska utgångspunkter är socialpsykologi, genusteori, sexualitet som social konstruktion och Gunnar Kyléns beskrivning av utvecklingsstörning.

Stoppa finansieringen av genusteori inom högre utbildning (docx, 69 kB) Stoppa finansieringen av genusteori inom högre utbildning (pdf, 72 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa finansieringen av genusteori inom högre utbildning och tillkännager detta för regeringen.

Enligt denna teori föds inte människor som kvinnor eller män; de blir det i en socialiseringsprocess. Begreppet har vuxit fram ur en kritik av att kvinnor och mäns livsvillkor annars förklarats med förenklande hänvisningar till kroppsliga skillnader. Hirdmans genusteori Yvonne Hirdman (2010) skriver om genussystemet, vilket hon förklarar är en ordningsstruktur av könet. Hirdman menar att genussystemet vilar på två ben, det ena benet är dikotomi som innebär att en isärhåller kvinnor och män.

Genusteori sexualitet

Alla människors rätt till sin sexualitet firas vid särskilda Pridefestivaler som i Denna avsky riktas också mot genusteorin, alltså det teoretiska uttrycket för 

Självet, begäret och etiken hos Judith Butler och Jessica Benjamin: (O)möjliga möten mellan modern genusteori och psykoanalys Brunér, Veronica Södertörn University, School of Culture and Education. Sex, Sexualitet, Unga kvinnor, Livsstilsmagasin, Representation, Kritisk diskursanalys, Genusteori National Category Media and Communications Identifiers Jag kommer fram till att Rydberg kan sägas luckra upp gränsen mellan "god" och "dålig" sexualitet och att hon, genom att skildra sadomasochistiska kvinnor som subjekt, stör könade sexualitetsnormer.

Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren. Judith Butler, född 24 februari 1956 i Cleveland i Ohio, är en amerikansk professor i retorik och litteraturvetenskap vid University of California i Berkeley.. Butler hävdar att människans kön och sexualitet är konstituerad och ständigt konstrueras av språket. rättskälleläran, använt mig av genusteori och diskursanalys.
Elsparkcykel malmö åldersgräns

Genusteori sexualitet

-En teoriprövande studie av genusteori och postkolonial teori. Min teoretiska ram består av genusteoretiska perspektiv med fokus på begreppen genus, normativ femininitet och konstruktion av sexualitet. Med hjälp av dessa  Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och genus - teori och kritik använda litteraturvetenskaplig genusteori och begrepp som kön, sexualitet, identitet, och  genus, klass, ras/etnicitet, funktionalitet och sexualitet som bildar utgångspunkt för en genusteoretisk hållning bildar basen i min forskning.

frivilligt. En individs sexualitet och genus är ett reslutat av dessa upprepade handlingar, alltså performativ. Konstruktionen av kön, genus och sexualitet hänger enligt Butler samman eftersom en individ för att åstadkomma ett kön och genus också måste visa ”rätt” sorts sexuella begär (heterosexuellt, till det motsatta könet).
Ui it

Genusteori sexualitet


männen blir känsligare, även om sexualiteten inte direkt omnämns utan mer är närvarande implicit genom tjejens högst troliga framtid som moder. 8 Hon lägger även märke till en skillnad i förhållandet mellan kvinnorna och männen i de äldre böckerna, nämligen att könen tydligt hålls isär och att killarna är överordnande tjejerna.

Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren. Att anlägga ett genusperspektiv kan beskrivas som att betrakta livet och samhället som konsekvent präglat av förhållanden mellan samma process, det vill säga att kön/sexualitet och genus konstrueras i relation till varandra (Yanagisako & Collier 1987; se även Lindgren 2000:23). På senare år är det framför allt litteraturvetaren och filosofen Judith Butler, som framhållits i diskussionerna rörande Kön, genus och den betydelsebärande kroppen Butler hävdar att människans kön och sexualitet är konstituerad och ständigt konstrueras av språket. Judith Butler argumenterar för att vår kännedom om våra egna och andras kroppar inte kommer till genom en naturlig process, utan konstrueras. Det är psykosociala normer som materialiserar "kvinnor" eller "män".