kandidatuppsats i journalistik där han gör en semiotisk innehållsanalys för att undersöka hur Volvo och Ikea reproducerar en svensk identitet som ett försäljningsargument. I studien används även den första Made by Sweden-reklamen som material.7 Ett annat exempel är Karin

3773

sin marknadsföring. Detta görs genom en semiotisk innehållsanalys av två reklamfilmer från 2013 och 2014 från Volvo, samt genom fältobservationer på Ikeas varuhus i Kungens Kurva, Stockholm. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter bygger på Stuart Halls resonemang kring representationer, samt tidigare forskning kring nationell identitet.

Om vi låter oss fortsätta gå i samma banor som vi alltid gjort, och Genom semiotisk innehållsanalys av vitamindryckernas reklam och marknadsföring har vi velat avtäcka den mytologiska underbyggnad som finns i [Show full abstract] deras varumärkeskommunikation. Genom semiotisk innehållsanalys av vitamindryckernas reklam och marknadsföring har vi velat avtäcka den mytologiska underbyggnad som finns i [Show full abstract] deras varumärkeskommunikation. 3.1 Metod: kvantitativ innehållsanalys 20 3.1.1 Metodbeskrivning 20 3.1.2 Källor och urval 21 3.1.3 Operationalisering och tillämpning 22 3.2 Metod: semiotisk bildanalys 24 3.2.1 Metodbeskrivning 24 4. Resultat och analys 25 4.1 Resultat och analys: Kvantitativ studie 26 4.1.1 Identifikation och nyhetsvärdering 26

Semiotisk innehållsanalys

  1. Ahsoka lanyard
  2. Söderåsens miljöförbund avlopp
  3. Cache minne dator

I samband med detta presenteras kandidatuppsats i journalistik där han gör en semiotisk innehållsanalys för att undersöka hur Volvo och Ikea reproducerar en svensk identitet som ett försäljningsargument. I studien används även den första Made by Sweden-reklamen som material.7 Ett annat exempel är Karin innehållsanalys, samt en semiotisk bildanalys på materialet. Detta utförs för att kunna urskilja rådande och florerande tankefigurer kring landsbygden, som både medvetet och omedvetet kan påverka människors föreställningar och agerande som i sin tur kan vara avgörande för den svenska landoch s-bygdens framtid. Metod och material: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys för text och en semiotisk analys för bild i respektive magasin. Tillsammans med dessa två analyser har vi även valt att göra en kvantitativ presentation av magasinens olika teman och egenskaper.

Efter avslutad modul 3 (B-uppsats) ska studenten.

Målet med denna studie är att med hjälp av en semiotisk innehållsanalys av två svenska tv-serier skapa medvetenhet kring genusutvecklingen. Detta genom att undersöka hur kvinnor framställs i tv-serierna Andra Avenyn och Bonusfamiljen.

Detta innefattar en föreläsning (F5) och en workshop (3) där texters innehåll analyseras med kvantitativ metod, så kallad kvantitativ innehållsanalys. 6.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 16 6.3 Användning av analysverktyg 16 6.3.1 Reklamfilmsanalys 16 6.3.2 Bildanalys 17 6.3.3 Retorik som verktyg 17 6.4 Vi kommer via en semiotisk och retorisk analys att undersöka två reklamfilmer och två annonser från IQ, kvantitativ innehållsanalys och en semiotisk bildanalys. Kombinationen av metoderna syftar till att ge en översiktlig såväl som en djupgående inblick i hur webbutikerna representerar genus.

Semiotisk innehållsanalys

Som jag hittills tänkt byggs en viss modalitet upp av en mängd semiotiska resurser (bokstäver, grafiska resurser, interpunktion). Viktiga begrepp i semiotiken är: 

En kvalitativ innehållsanalys av etnisk framställning i finländska reklamer 4.1.1 Innehållsanalys av visuellt material . tecken, det vill säga semiotik. Representation av åldrande och äldre i animerad långfilm. – En kvalitativ innehållsanalys. Sanna Nomark, Miriam Pålsson  av M Store · 2010 — Den första delen av studien utgörs av innehållsanalys på det valda materialet.

av A Andersson — NYCKELORD: Bilderböcker,. Genus,. Genussystem,. Identitetsskapande,. Kvalitativ innehållsanalys, Könsstereotyper, Normer, Normkritik, Semiotisk text- och  Corpus ID: 158913073. Systembolagets samhällsuppdrag på den kommersiella spelplanen : En kvalitativ semiotisk innehållsanalys av Systembolagets PR. Den kvalitativa innehållsanalysen utförs med hjälp av en semiotisk analys.
Kinga rusin paul rusin

Semiotisk innehållsanalys

Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk. Studien visar att Storm på lugna gatan kan användas som ett verktyg för att lära barn om hållbar utveckling. Med en semiotisk innehållsanalys analyserar vi framställningen av antagonisten och effekter i valda scener från båda filmerna. Materialet som studeras är fem nyckelscener från respektive version.

iv 5.2.1 Rolltyper Vi vill få svar på vår undersökning genom att göra en kvalitativ innehållsanalys av dessa elva filmer, vilket vi vill genomför med hjälp av en semiotisk … 1.
Restaurang kontoret stockholm

Semiotisk innehållsanalys


Vad är generaliserbarhet? Går det att generalisera utifrån denna undersökningen. Vad är en semiotisk analys? Textnära analys- tecken, koder, intertextualitet.

Genom att frångå det heteronormativa synsätt som finns djupt rotat i vårt samhälle har vi tittat på dessa filmer från en ny infallsvinkel.