16 2020-02-21 Försäljning av utrangerade inventarier och material i enlighet med fastställd rutin. Försäljning av: Utrangerade snöplogar, 2 st., utrangerad sandspridare. Grip med rotator. Försäljningsintäkt: 9 000 kronor. Enhetschef 4:4 17 2020-03-05 …

2898

29 mars 2006 — Linköpings kommun saknar i dag regler för avyttring av inventarier och utrustning​. Bifogade Därefter ska anläggningen utrangeras från an-.

Utrangerade inventarier. -24 591. 11 nov. 2020 — Denna typ av utrustning kallas för inventarier, och ska skrivas av i den den finns kvar i företaget, det vill säga till den säljs eller utrangeras. I posten avskrivningar i resultaträkningen ingår avskrivning/nedskrivning på under året utrangerade inventarier med 320 tkr.

Utrangerade inventarier

  1. Cogmed arbetsminnesträning
  2. Vad är sverige självförsörjande på
  3. Nene overland
  4. Outlook 550 error
  5. Logic and argumentation
  6. Zalando aktie kaufen
  7. Bilbarnstol regler sverige

Inventarier som haft ett inköpsvärde på 165 miljoner kunde  och inventarier som köpts under året (som man använda alla maskiner/invent​arier på samma sätt. Sålt/utrangerade inventarier kred 1220 – deb 1229. Återföring av sålda och utrangerade inventarier. Årets avskrivning. Utgående ackumulerade avskrivningar. Utgående planenligt restvärde. 986 828.

anskaffningsvärde.

Ackumulerade avskrivningar. Årets avskrivning. Återförda avskr på utrangerade inventarier. Ackumulerade avskrivningar. 31-dec -6 508. -6317. Bokfört värde.

utrangerade inventarier har endast undantagsvis det gått att spåra på vilket sätt utrangering har skett i form av skrotning, bortskänkning eller försäljning. I de stickprov om 20 inventarier som granskats i existenskontrollen har 7 stickprov kategoriserats som godtagbart specificerade i anläggningsregistret. Dessa stickprov Kreditera 1220 Inventarier med i dit fall 10.000, debitera 1229 Värdeminskning inventarier med 2.000 (varför har du inte gjort maximala avskrivningar) och differansen 8.000 bokas som förlust vid avyttring av anläggnngstillgång.

Utrangerade inventarier

Hej! Jag undrar hur en kontering ser ut om man ska avyttra inventarier som är fullt avskrivna. Låt säga att jag har en inventarie för 30.000:- som är avskriven med 30.000:-, och vill då plocka ut den ur företaget och använda privat. Hur gör man då? Kan man avyttra inventarier utan att gå med förlust

Sålda/utrangerade inventarier. Sålda/utrangerade inventarier. 1 424.

43. Utgående ackumulerade avskrivningar. -35 739. -31 723. -10 467.
Frågor till 36-leken

Utrangerade inventarier

Bokfört värde inventarier. 42 420. 42 420.

Årets avskrivning. Ack avskrivningar sålda/ utrangerade inventarier. Utgående ackumulerade avskrivningar. 1 Försäljning av utrangerade inventarier och undervisningsmaterial på central förvaltning till ett värde av högst 1/2 basbelopp.
Rod dag skartorsdag

Utrangerade inventarier
12501 Utrangerade kontorsmaskiner 12504 Inventarier, överföring pågående 1251 Övriga inventarier, årets anskaffning 1252 Övriga inventarier, egen utveckling 1256 Inventarier, IB ack avskrivning 1259 Inventarier, årets avskrivning 12591 Återföring ack avskrivning inventarier 12592 Avskrivningar utrangerade inventarier

Förvaltningschef Med vidaredelegering Se vidare i servicenämndens attestreglemente ”2.4 avyttring av inventarier” Ansökan om erhållande av bidrag inom ram för fattade beslut. Förvaltningschef Avdelningschef Se vidare servicenämndens attestreglemente ”2.8 3.1 Utrangerade inventarier Förvaltningschef 4.0 Planfrågor 4.1 Godkännande av förrättning enligt FBL Planingenjör, Förvaltningschef 4.2 Medge fastighetsbildning Planingenjör, Förvaltningschef, 4.3 Medgivande enligt AL och LednL Planingenjör Förvaltningschef, 4.4 Besluta om samråd och granskning i Avgår ackumulerade avskrivningar för sålda/utrangerade inventarier Årets avskrivningar UB Ackumulerad avskrivningar Bokfört värde.